Referat generalforsamling 2015

Generalforsamling i RMF d. 26. Marts 2014

 

Deltagere: Lasse Peters, Mads Dam Andersen, Anders Bager, Michael Skibsted, Louise Jensen, Kirsten Dirch, Martin Thomas Arbon, Pete, Morten S. Sørensen, Jørgen Kryel, Ole Mørkholt, Andreas Ramsgaard, Niels Nygaard, Carsten Frost, Bibi Stormfeldt, Ole Andreasen, Jacob Dam, Anders Riggelsen, René Jensen, Lone Morratz, Brian Dam, Benjamin Lind, Michael Hansen, Brian Moos Lindberg, Sofie Bossen, Britt Tvede, Chris Anderson, Anni Nørgaard, Jette Eriksen, Mette Ramsgaard, Mette Skov, Lisbeth Havndrup Nielsen, Mathilde Foldager og Nicolaj Foldager.

 

I alt 34 deltagere, hvoraf 32 er stemmeberettigede.

 

Dagsorden:

1.     valg af dirigent

2.     Valg af referent

3.     Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

4.     Godkendelse af det reviderede regnskab

5.     Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår

6.     Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7.     Valg af 2 revisorer

8.     Indkomne forslag

9.     Debat om foreningens fremtidige virke

10.Evt.

 

1. Valg af dirigent:

Lasse Peters

 

2. Valg af referent:

Mathilde Foldager

 

3. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år:

Godkendt

 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab:

Godkendt – året har givet et overskud på 23.681 kr.

 

5. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår:

Forslag 100 kr – godkendt

 

 

 

 

 

 

6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:

Bestyrelse:

                      Genopstiller:

                                            Nicolaj Foldager, Mathilde Foldager og Jacob Dam.

                     

                      Stiller op:

                                           Niels Nygaard og Lone Morratz

 

Da der kun er 5 kandidater der stiller op til de fem pladser, frafalder valget.

Bestyrelsen har konstitureret sig således:

Nicolaj Foldager (Formand), Jacob Dam (Næstformand), Mathilde Foldager (kasserer), Niels Nygaard og Lone Morratz (menige medlemmer).

 

Alle har ligeværdig stemmeret.

 

Suppleanter:

                      Ole Mørkholt og Øivind Høstmark fortsætter (uden valg)

 

 

7. Valg af 2 parlementariske revisorer:

Morten Kjeldsen genopstiller ikke.

Carsten Frost stiller op og Ole A. genopstiller.

Lasse Peters havde også tænkt sig at stille op, men vælger i stedet at pege på Carsten, hvorfor valget frafalder.

 

Carsten Frost og Ole A. er dermed valgt til parlementariske revisorer.

 

 

8. Indkomne forslag:  

Forslag fra Brian Dam:

Der oprettes et “Hjemmehjælpsudvalg” til at hjælpe bestyrelsen og andre udvalg med opgaver der ikke nødvendigvis skal laves fra lokalerne, og som kan være omfattende i arbejdsmængde, men som ikke nødvendigvis kræver at et bestyrelsesmedlem varetager opgaven. Her kan et eller flere medlemmer af udvalget udføre opgaven og returnere den til den ansvarlige til den aftalte frist. 

 

Dette udvalg vil både aflaste bestyrelsen, samt give mulighed for medlemmer der ikke har tid til produktioner mv. at lave arbejde for foreningen. 

 

Forslaget blev debatteret. Generelt var alle enige om at idéen som udgangspunkt er god med enkelte forbehold, som kan læses ud af nedenstående:

·      Farligt at lave det til et decideret udvalg, da der så altid vil være en tendens til at andre læner sig tilbage.

·      Godt hvis bestyrelsen er gode til at uddelegere opgaver og vigtigt med en tidsfrist på, så det ikke løber ud i sandet.

·      Lave en liste over folk, som gerne vil varetage opgaver hjemmefra.

·      Obs at medlemmer også kan henvende sig til bestyrelsen, hvis der er noget de tænker de kan bidrage med eller hvis de i perioder har lidt ekstra god tid. Lave en liste man kan skrive sig på.

·      Forslag om at bestyrelsen opretter opgaver på jobsiden, hvor man så kan melde sig til at påtage sig dem.

 

Den nye bestyrelse tager det ovenstående med til efterretning og takker for det gode forslag og de gode inputs.

 

9. Debat om foreningens fremtidige virke:

Bemandingen:

Bemandingsudvalget bestående af Michael Hansen og Mads Dam Andersen, ønsker at videregive opgaven til andre medlemmmer efter mange år på posten. Først og fremmest takkes de for deres enorme arbejde. De stikker heller ikke bare af, men hjælper med til at bemande forårets jobs og sætter nye folk ind i tingene.

 

Hvad gør vi?

·      Der spørges til hvad de nye bestyrelsesmedlemmer har tænkt ifht. deres arbejde i bestyrelsen, mon nogen har tænkt noget ifht. bemanding? (da valget frafaldt, glemte vi at høre hvad de enkelte havde som bevæggrunde for at stille op).

o   Niels fortæller at han har nogle idéer til hvordan man lettest muligt kan bemande jobs og hvordan man sikre sig at bruge de ressourcerne rigtigst på de forskellige poster. (Dette er også en af grundene til at han har stillet op til bestyrelsen)

 

Derudover blev følgende nævnt:

·      Jobsiden skal bruges mere aktivt af alle medlemmer, men at der ønskes lidt mere beskrivelse samt ca. tidspunkter, så man bedre kan tage stilling til om man kan eller ikke kan.

·      Når man har trykket ”kan ikke”, ønskes det at det accepteres fuldt ud og at man dermed ikke bliver ringet op.

·      Har man tilmeldt sig, men bliver forhindret, skal der sendes en mail til job@rmf.dk. Man kan ikke melde sig fra efterfølgende på jobsiden, da det tidligere har været et problem at man så på dagen bare gik ind og meldte sig fra og pludselig manglede der folk.

·      Brug facebookgruppen til at reklamere og informere om nye jobs.

·      Mathilde er som kassérer lige i ryggen på bemandingen, ligesom bestyrelsen selvfølgelig også er. Mathilde får som regel de samme mails som bemandingen og har det sidste år været behjælpelig med at få jobs oprettet og forhandler med kunden, hvis nødvendigt.

 

Følgende ønsker at hjælpe med bemandingen fremover: 

Ole Mørkholt, Louise Jensen og Niels Nygaard.

 

 

Samarbejdsaftaler:

Brian Moos har hørt et rygte om en aftale om at man ikke stjæler hinandens folk og vil høre om det har noget på sig!

 

Mathilde fortæller at det er rigtigt at der er en uskreven regel om dette, men at det jo samtidig er enkelte medlemmers levevej at arbejde professionelt som stagehand, hvilket RMF hverken kan eller vil stå i vejen for. Alle er i sin frie ret til at tjene penge, hvor de vil og når de vil.

Abexa spurgte direkte hvad han skulle stille op med de to han allerede var begyndt at bruge lønnet, hvortil Mathilde forklarer at hun har sagt til Per (fra Abexa) at det kan vi ikke stå i vejen for og at det skal han bare fortsætte med.

 

Det nævnes at det er gammel skik at RMF uddanner stagehands, så man kan vælge at have det som sin levevej.

 

Hvis man som medlem, der ofte arbejder for f.eks. PC, oplever at man ikke bliver spurgt om man kan tage et job, fordi RMF er på, skal henvende sig til bestyrelsen, så kan vi tage en snak med dem. Det er dog indtrykket at PC først hyrer RMF ind til stagehands job når og hvis de ikke selv kan bemande det. RMF bruges i første omgang kun til de bløde funktioner.

 

Øvrigt:

·      Lone fortæller at hun ret spontant valgte at stille op, men hendes bevæggrunde er at hun læser oplevelsesøkonomi sådan at hun kan bruge sin viden herfra til at kigge på om der er noget der kan gøres bedre og lettere.

Oplevelsesøkonomi handler om at skabe god økonomi ud af oplevelser (Smuk Fest er et godt eksempel herpå).

 

·      Der kommer en mindre klage over at det er træls der ofte bliver lukket ret hurtigt når der er åbning i foreningen. Den tidligere bestyrelse nævner at det er træls at sidde alene og vente på at der måske kommer nogen, så man opfordres til at skrive i gruppen, hvis man gerne vil komme og især hvis man kommer lidt senere.

 

I øvrigt er det altid muligt for andre medlemmer at tage åbningen (Nicolaj er altid tæt på, så man kan få en nøgle af ham).

 

Den nye bestyrelse tager det til efterretning og finder ud af hvordan åbningerne kommer til at foregå fremover.

 

10. Evt:

Hjemmesiden:

Som  alle kan se er den i udu, æ,ø og å har fået et sært symbol og hverken intranetsiden eller bemandingssiden foregår optimalt.

Det er undersøgt hos en af Jacobs bekendte hvad det vil koste at få lavet en ny hjemmeside fra bunden, med alle de undersider vi benytter os af. Prisen er omkring 50.000 kr, hvilket den tidligere bestyrelse synes lød af noget meget.

Den nye bestyrelse skal som noget af det første have fundet en løsning.

 

Der er følgende ønsker fra medlemmerne ifht. hjemmeside etc:

·      mobilapp til jobtilmelding – Anders Riggelsen kan spørges, da han er god til den del.

·      Facebook – men være obs på at ikke alle bruger dette.

 

Da det ender ud i snak om jobtilmelding igen, nævnes at man som medlem også selv skal være lidt aktivt opsøgende og at det måske kan være en idé at have en stor kalender eller tavle, med kommende begivenheder i foreningen.

–       til  jobtilmeldingen et ønske om at kunne se hvor mange der har meldt sig på (så man ved om der er brug for mere), og hvem der har meldt sig på.

 

Food Festival:

Forespørgsel fra Food Festivalen om vi vil stå for catering tirsdag, onsdag og torsdag hele dagen, torsdag, fredag, lørdag og søndag til morgenmad, samt mandag til brunch. Øivind har meldt sig til gerne at ville stå for det og har lige nu den tidligere bestyrelses opbakning til at forhandle med dem om kuvertprisen.

 

Mette Ramsgaard (medlem) arbejder på Food Festivalen og nævner at det er enormt hyggeligt og en god mulighed for RMF at netværke med mange forskellige instanser.

 

Det er muligt for os at tjene lidt penge, men vigtigst er den PR og mulighed for netværk som vil kunne bruges til andre ting der er den vigtigste grund til at være med.

Derudover er det jo netop arrangementer som dette RMF skal være med til bakke op om.

 

Der er fuld opbakning fra medlemmerne til at fortsætte forhandlingen og mange tilkendegiver at de godt vil hjælpe til i køkkenet under festivalen, som foregår i uge 36 (+ mandag uge 37).

 

Kommende produktioner:

Husk at melde jer på Dizzy Mizz Lizzy og SPOT festival. Der mangler fortsat mange!

 

Husk også Bispejazz – den oprettes snarest i jobtilmeldingen.

 

 

Fornyelse af medlemskab:

Kan foregå kontant, med dankort, via mobilepay eller bankoverførsel.